Par mums / Noteikumi un nosacījumi

Noteikumi un nosacījumi

Šīs tīmekļa vietnes publicētājs ir:
MICHELIN POLSKA S.A.
ul.Leonharda 9, 10-454 Olsztyn, Polija
KRS Nr. (valsts tiesas reģistrācijas numurs) 0000163137
Akciju kapitāls PLN 979 920 576,00 apmērā ir pilnībā apmaksāts.
NIP (nodokļu identifikācijas Nr.) 739-020-38-25
Tālrunis: +48 89 539 40 00 Fakss: +48 89 539 44 09
Lūdzam rūpīgi izlasīt šo juridisko informāciju pirms tīmekļa vietnes pārlūkošanas.
Michelin grupas uzņēmumiem ir sava juridiskā esība un autonoma juridiskā individualitāte. Tomēr, lai veicinātu informācijas apriti iepriekšminētajā tīmekļa vietnē, var lietot šādus terminus: „Michelin”, „Grupa”, „Michelin grupa” un „mēs”; iepriekšminētos terminus lieto, lai apzīmētu visus Michelin grupas uzņēmumus, no kuriem katrs darbojas neatkarīgi.


1. punkts. MĒRĶIS
Šīs informācijas mērķis ir definēt noteikumus un nosacījumus, saskaņā ar kuriem Michelin publicē tīmekļa vietni, un noteikumus un nosacījumus, kas jāievēro iepriekšminētās tīmekļa vietnes pieejamībā un lietošanā. Visiem savienojumiem ar tīmekļa vietni jābūt saskaņā ar juridisko informāciju, kuru Michelin ir tiesīgs izmainīt vai atjaunot jebkurā laikā. Piekļūšana tīmekļa vietnei un tās lietošana nozīmē Jūsu piekrišanu šai juridiskajai informācijai un Michelin darbībām attiecībā uz personas datiem.


2. punkts. PIEKĻUVE TĪMEKĻA VIETNEI
Michelin ir jācenšas nodrošināt tīmekļa vietnes pieejamību, tomēr piekļuves garantēšana nav tam saistošs pienākums. Tiek noteikts, ka piekļuvi vietnei drīkst modulēt vai pārtraukt uzturēšanas un atjaunošanas nolūkā vai citu, jo īpaši, tehniska vai juridiska rakstura iemeslu dēļ. Michelin nekādos apstākļos nav atbildīgs par iepriekšminētajiem pārtraukumiem un to izraisītajām sekām.
Jūs apņematies nepiekļūt vietnei negodīgā veidā, jo īpaši interaktīvajiem pakalpojumiem vai e-komercijas daļai, ja šādi pakalpojumi ir atrodami vietnē.


3. punkts. INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS
Saturu (ieskaitot, bet ne tikai informāciju, tekstus, diagrammas, datus, attēlus, fotoattēlus, uzskates līdzekļus, video un skaņas ierakstus, kā arī visu iepriekšminēto elementu formu un pašu tīmekļa vietni) aizsargā autortiesības un/vai citas intelektuālā īpašuma tiesības.  Saturs ir vienīgi attiecīgo izdevēju īpašums. Jebkura pilnīga vai daļēja satura, kas pieder Michelin vai trešajām personām, kuras ir piešķīrušas tiesības Michelin, kopēšana, reproducēšana, prezentēšana, lietošana, pielāgošana, pārveidošana, grozīšana un izplatīšana jebkādā veidā ir nelikumīga, izņemot ierobežotās tiesības, kas Jums tiek piešķirtas saskaņā ar turpmāk izklāstīto 4. punktu, un/vai privāto eksemplāru, kas ir rezervēts lietošanai vienīgi īpašniekam. Tīmekļa vietnes saturu drīkst izmainīt bez brīdinājuma, un tas tiek publicēts bez jebkādām garantijām - ne tiešām, ne netiešām, un tas nedrīkst izraisīt nekādas tiesības uz kompensāciju.  Saturu aizsargā autortiesības © 1997–2010 MICHELIN vai partneru autortiesības. Logotipi ir reģistrētas preču zīmes.


4. punkts. SATURA LIETOŠANA
Satura pārveidošana vai grozīšana vai tā izmantošana neatļautiem mērķiem ir Michelin vai trešo personu īpašuma tiesību pārkāpums.
Turpmāk tekstā noteiktajās robežās Michelin piešķir Jums tiesības lejupielādēt un izplatīt saturu, (i) ja eksistē lejupielādes funkcija, (ii) ja tas notiek ar komerciju nesaistītiem mērķiem, (iii) ja tas notiek godprātīgi un, (iv) neizmainot īpašnieka informāciju, kā arī saturā norādīto tīmekļa vietnes publicēšanas datumu. Iepriekšminētās tiesības nekādos apstākļos nedrīkst interpretēt kā preču zīmi vai logotipa licenci.


5. punkts. E-PASTS
Lai apmainītos ar Michelin ar informāciju, izmantojot e-pastu, Jums ir jāaizpilda vietnē pieejamās e-pasta veidlapas. Michelin atbildes uz e-pasta vēstulēm, kā arī piekļuve tīmekļa vietnei un saturam nav uzskatāmas un nevar būt par pierādījumu, ka reklāmas, veicināšanas vai komerciālā darbība tiek veikta valstī, kurā atrodas interneta lietotājs.


6. punkts. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA
Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni, neatklājot savu identitāti un nesniedzot personīgo informāciju. Tomēr dažkārt Michelin drīkst pieprasīt no Jums informāciju, piemēram, lai atbildētu uz Jūsu iesniegto jautājumu, lai sniegtu Jums pakalpojumu, lai apstrādātu pasūtījumu vai tirgvedības nolūkā.
Tīmekļa vietnē iegūtie dati ir domāti Michelin, kā arī tā izvēlētajiem partneriem un/vai pakalpojumu sniedzējiem, un tikai šādi dati tiek pieprasīti no tīmekļa vietnes apmeklētājiem.
Lai nodrošinātu labāku apkalpošanu, Michelin ievāc anonīmus datus par veikto tīmekļa pārlūkošanu (aplūkotās lapas, aplūkošanas datums un laiks utt.). Michelin var izmantot šos datus, lai analizētu tendences, veiktu statistiku un noteiktu vietnes publiku.  Mēs informējam Jūs, ka varat atteikties no iepriekšminētajām sīkdatnēm.Tomēr, ja Jūs izvēlaties atteikties no sīkdatnēm, pastāv iespēja, ka nepiekļūsiet noteiktām vietnes daļām.
Saistībā ar Jūsu iesniegtajiem personas datiem Jums ir tiesības piekļūt, labot vai izdzēst datus saskaņā ar Polijas Likumu par personas datu aizsardzību (Official Gazette 2002, Nr. 101, 926. punkts ar grozījumiem).
Jūs arī varat bez izdevumiem atteikties no tā, ka Michelin iegūst un apstrādā Jūsu datus.
Lai īstenotu šīs tiesības, Jūs varat sūtīt mums vēstuli uz šādu adresi:
MICHELIN POLSKA S.A.
ul.Leonharda 9
10-454 Olsztyn, Polska
Mūsu tīmekļa vietne var ietvert saites uz citām tīmekļa vietnēm. Mēs informējam Jūs, ka Michelin nenodod personas datus iepriekšminētajām tīmekļa vietnēm. Mēs informējam Jūs - kad Jūs atstājat tīmekļa vietni, uz Jums var attiekties citas, ar personas datu aizsardzību saistītas darbības, kuras Michelin nekontrolē un par kurām nav atbildīgs.
Papildu informācijai lūdzam skatīt dokumentu ar virsrakstu „Personas datu apstrāde”.


7. punkts. GARANTIJAS UN ATBILDĪBA
Tīmekļa vietnē publicētais saturs ir atbilstošs reālajai situācijai bez jebkāda veida tiešām vai netiešām garantijām.  Michelin patur tiesības izmainīt, labot, pārtraukt un/vai izdzēst saturu vai piekļuvi tīmekļa vietnei bez brīdinājuma jebkurā laikā. Michelin nav atbildīgs, ja Jūsu IT aprīkojumu inficē elektroniskie vīrusi vai datus bojājoši datorvīrusi, kā rezultātā tiek pazaudēti dati. Jūs esat atbildīgs par visu nepieciešamo pasākumu veikšanu IT aprīkojuma aizsardzībai.
Michelin, tā darbinieki, piegādātāji vai tīmekļa vietnē pieminētie partneri nekādos apstākļos nav atbildīgi ne līgumsaistību darbības, ne izvairīgas atbildības, ne cita procesa ietvaros par nejaušiem vai saistītiem tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, vai, jo sevišķi, finansiāla vai komerciāla rakstura zaudējumiem, kas radušies tīmekļa vietnes lietošanas vai vietnē iegūtās informācijas rezultātā.
Ir stingri aizliegts izveidot hiperteksta saiti uz nelikumīgu saturu, kā to nosaka 8. punkts.Tīmekļa vietne var ietvert parastās vai ārējās hiperteksta saites uz Michelin vai trešo personu partneru vietnēm. Michelin partneriem ir jāpiešķir pilnvarojums ārējo hiperteksta saišu izveidošanai. Michelin nekontrolē iepriekšminētās tīmekļa vietnes un tāpēc nav atbildīgs par to pieejamību, būtiskumu, izmantojamību, saturu, reklāmu, produktiem un/vai pakalpojumiem iepriekšminētajās tīmekļa vietnēs. Tādējādi Michelin nav atbildīgs par tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, kas var rasties, lietojot vai piekļūstot partnera tīmekļa vietnei, vai arī iepriekšminētās tīmekļa vietnes noteikumu pārkāpuma dēļ.


8. punkts. JURISDIKCIJA UN NOTEICOŠĀ LIKUMDOŠANA
Visi strīdi saistībā ar tīmekļa vietni vai juridisko informāciju ir risināmi Olštinas kompetentajās tiesās. Strīdu pārvalda un izskaidro saskaņā ar Polijas patstāvīgo likumdošanu neatkarīgi no likumdošanas noteikumu pretrunām.  Lietojot tīmekļa vietni, lietotājs izsaka piekrišanu šī noteikuma piemērošanai. Ja viens no juridiskās informācijas līdzekļiem tiek deklarēts kā nelikumīgs, mazsvarīgs vai nepiemērojams jebkādu iemeslu dēļ, to turpmāk neuzskata par šīs juridiskās informācijas daļu un tas neietekmē citu līdzekļu spēkā esamību vai pielietojamību.
Tīmekļa vietnes izdevējs: Michelin Polska S.A.
Īpašnieks:
MICHELIN POLSKA S.A.
ul.Leonharda 9
10-454 Olsztyn, Polija
POLIJA
Tālrunis: +4889/5394878
Fakss: +4889/5394085

Michelin Pilot Sport 3

lithuanian Michelin Dealerships

Michelin Press Centre